آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران

سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در نظر دارد منطبق با قانون مدیریت پسماند و در راستای اجرای وظایف و مأموریتهای سازمانی و در امور "جمع آوری و انتقال پسماندهای شهری، امور نظافت شهری و رفت و روب و پاکیزه سازی معابر شهری" نسبت به شناسایی، بررسی، گروه بندی و ارزیابی کیفی و فنی اشخاص حقوقی متقاضی اقدام نماید.  لذا متقاضیان می توانند فرم های ارزیابی را که از روز 94/10/28 بر روی پرتال سازمان مدیریت پسماند  به آدرس www.rasht-bazyaft.ir قرار داده شده است، پرینت گرفته و پس از تکمیل مهر و امضاء نموده و در پاکت های دربسته و ممهور تا روز دوشنبه 94/11/5 به امور مالی-اداری این سازمان به آدرس رشت، سبزه میدان، ابتدای استادسرا، سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت ارسال نمایند.

 

 

اضافه کردن نظر