تمدید مهلت آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران

پیرو اعلام فراخوان سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت در تاریخ 24/10/94 در راستای اجرای وظایف و مأموریتهای سازمانی و در امور "جمع آوری و انتقال پسماندهای شهری، امور نظافت شهری و رفت و روب و پاکیزه سازی معابر شهری" نسبت به شناسایی، بررسی، گروه بندی و ارزیابی کیفی و فنی اشخاص حقوقی متقاضی  ، بدینوسیله اعلام می گردد تاریخ ارسال فرم های ارزیابی از تاریخ 5/11/94 به مدت یک هفته تمدید شد. لذا متقاضیان گرامی می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 12/11/94 با  تکمیل و مراجعه به آدرس قید شده در فرم نسبت به ارائه آن اقدام نمایند.

اضافه کردن نظر