نشست با نمایندگان شرکت فولاد صنعت غدیر در زمینه تکنولوژی امحاء و تبدیل زباله شهری

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به منظور پیگیری های خود در زمینه تعیین تکلیف دفن و امحای زباله و ساماندهی وضعیت نامطلوب مرکز دفن زباله سراوان و در ادامه مذاکرات با شرکت های متعدد سرمایه گذار در این زمینه، نشستی را با مدیرعامل و اعضای شرکت فولاد صنعت غدیر در خصوص نحوه مشارکت و سرمایه گذاری و همچنین تکنولوژی امحاء و تبدیل زباله مخلوط شهری برگزار نمود  تا بتواند به زودی از میان شرکت های مذاکره کننده نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام نماید.

 

  

 

 

 

اضافه کردن نظر