سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در نظر دارد منطبق با قانون مدیریت پسماند و در راستای اجرای وظایف و ماموریتهای سازمانی و در امور "جمع آوری و انتقال پسماندهای شهری ، امور  نظافت شهری و رفت و روب و پاکیزه سازی معابر شهری"  نسبت به  شناسایی ، بررسی،گروه بندی و ارزیابی کیفی و فنی اشخاص حقوقی متقاضی اقدام نماید.  لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد از روزدو شنبه مورخ 95/3/3  به مدت 5 روز با مراجعه به سایت سازمان به آدرس WWW.RASHT-BAZYAFT.IRو یا مراجعه حضوری به سازمان مدیریت پسماند به آدرس ذیل فرم ها و مدارک را تحویل گرفته و بعد از تکمیل مهر و امضا نموده و به همراه مستندات درپاکت های دربسته و ممهمور تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/3/22 به امور مالی- اداری این سازمان به آدرس رشت–سبزه میدان –ابتدای استاد سرا –سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت ارسال نمایند .

الف - معيارهاي ارزيابي كيفي شركتهاي پيمانكاري :

1- داشتن شخصیت حقوقی مرتبط با موضوعات فوق الذکر و پروانه فعالیت از مراجع ذیصلاح

2- داشتن توانايي مالي جهت انجام خدمات فوق الذكر و ارائه ضمانت نامه های بانكي

3- داشتن تجربه و سابقه قراردادهای مشابه

4- داشتن توان فني و برنامه ريزي و مدیریتی

5- دارا بودن ماشين آلات و تجهيزات موضوع فراخوان

6- حسن سابقه شركت

7- دسترسی به نیروی کار متناسب

 

ب-مدارک ومستندات مورد نیاز

1-     ارائه رزومه از فعالیتهای انجام داده با تصویر قراردادهای منعقده

2-     ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده ؛اظهار نامه مالیاتی ؛ مفاصاحسابهای بیمه ؛ شناسه ملی و کد اقتصادی 2

3-      ارائه پروانه فعالیت و سایر گواهی های لازم از مراجع ذیصلاح بنابه تشخیص

4-      ارائه لیست ارکان شرکت و کارکنان ستادی به انضمام تصویر مدارک شناسایی آنها و لیست پرداخت حقوق

5-     ارائه لیست ماشین آلات و تجهیزات همراه با اسناد مالکیت یا اجاره نامه محضری

6-      ارائه اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی

*        اسناد مناقصه در اختيار پيمانكاران واجد شرايط یا ارزیابی شده به صلاحدید سازمان قرار خواهد گرفت.

*    بدیهی است شرکت دراین فراخوان و ارائه مستندات هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی نماید . 

 

 

اضافه کردن نظر