صدورمجوز تخریب وخاکبرداری به صورت آنلاین

جهت کاهش بروکراسی اداری و رفاه حال شهروندان رشتی سامانه صدور مجوز آنلاین تخریب و خاکبرداری ایجاد شده است. 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، صدور مجوزهای مختلف مربوط به احداث و تخریب ساختمان ها یکی از کارهای مهم و مورد تقاضای شهرداری محسوب می شود. سرعت در صدور این مجوزها می تواند سبب رضایت و رفاه حال شهروندان باشد.

حال برای نخستین باردرکشور سامانه صدورمجوز آنلاین تخریب وخاکبرداری توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت طراحی و در پیشخوان اینترنتی سازمان به آدرس www.pasmand- nezarat.irآماده بهره برداری است. کلیه مراحل ازابتدای فرایند تا پرداخت مبلغ بصورت آنلاین ازطریق درگاه اینترنتی بانک شهرمیسرمی باشد.

 
 
 

اضافه کردن نظر