گزارش تصویری جلسه با شرکت گیل پالایش گستر در خصوص تصفیه شیرابه

 

 

 

 

 

 
 

اضافه کردن نظر