سازمان مدیریت بر پسماندهای شهرداری رشت باستناد مجوز سیصدو سی و یکمین جلسه هیئت مدیره محترم،در نظر دارد نسبت به فروش تعداد چهار دستگاه آمیکوی 4.5 تن مستعمل خود از طریق برگزاری حراج اقدام نماید.

 

لذا از علاقه مندان به شرکت در این حراج دعوت بعمل می آید ضمن واریز مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب جاری 0105549043001 نزد بانک ملی بنام سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت تا تاریخ 1395.07.26 جهت دریافت اسناد مربوطه وبازدید از ماشین آلات ، به آدرس رشت-سبزه میدان-ابتدای استادسرا-سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت مراجعه فرمایند.

-در قبال فروش ماشین آلات مربوطه ، واریز وجه نقد به شماره حساب 0105549043001 نزدبانک ملی بنام سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت الزامی است.

-پرداخت هرگونه مالیات و عوارض به عهده خریدار می باشد.

اضافه کردن نظر