ایجاد ایستگاه صلواتی پاکبانان شهرداری رشت و استفاده از ظروف گیاهی استاندارد توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

 

 

 

اضافه کردن نظر