شروع عملیات نصب گاردریل جاده دسترسی به سایت و فنس کشی دور جایگاه سایت زباله

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر