بازدید میدانی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از روند پیشرفت پروژه بهسازی، محل احداث تصفیه خانه شیرابه و ساماندهی محل دفن زباله سراوان

 

 

      

 
 

اضافه کردن نظر