تلاش های شبانه روزی و  کمک رسانی به شهروندان در ایام برفی توسط مدیرعامل و پرسنل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

 

 

 

  

 

اضافه کردن نظر