بلوار امام خمینی و شهرک امام حسین 

جمعه 95/12/6

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر