اینبار رودخانه گوهر رود رشت در محدوده پل چمارسرا میزبان برنامه پاکسازی بود.

 پاکسازی حاشیه رودخانه ها برنامه ای است که با همکاری و مشارکت سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت و موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما و شهرداری مناطق و شهروندان رشت انجام می شود.

رودخانه های  رشت به عنوان آلوده ترین رودخانه های جهان با آلودگی های مختلف پسماند و فاضلاب روبرو است.

 

 

تاکنون پنج برنامه پاکسازی با هدف جمع آوری پسماند جامد حاشیه رودخانه در روزهای جمعه انجام شده است.

 این جریان مردمی هر هفته پر شورتر و یا استقبال مردمی بیشتر مواجه می شود.

 مدیران شهرداری رشت  و اعضای شورا هم پا به پای مردم به جمع آوری زباله پرداختند.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت و گروه های مردم نهاد مشارکت کننده امیدوارند تا با حضور گسترده تر شهروندان در این پاکسازی جمعی ساماندهی رودخانه ها به یک خواست جمعی تبدیل شود و اعتبار لازم برای آن در نظر گرفته شود.

 

 

 

 
 
 
 

اضافه کردن نظر