گزارش تصویری از دومین روز اجرای جشنواره شهر من شهر پاک به همت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و با همکاری جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست

جمعه سوم شهریور پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت

 

 

 

  

 

 

 
 

اضافه کردن نظر