گزارش تصویری از اولین روز اجرای جشنواره شهر من شهر پاک به همت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و با همکاری جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست

چهارشنبه 1 شهریور  پارک شهید نهی قناد 

 

 

 

اضافه کردن نظر