گزارش تصویری از سومین روز اجرای جشنواره شهر من شهر پاک به همت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و با همکاری جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست

دوشنبه  6 شهریور پارک توحید

 

 

      

 
 

اضافه کردن نظر