گزارش تصویری از چهارمین روز اجرای جشنواره شهر من شهر پاک به همت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و با همکاری جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست

جمعه 10 شهریور پیاده راه فرهنگی

 

 

  

 

عکاس: پریناز جهان مهمانی

 
 

اضافه کردن نظر