گزارش تصویری از ششمین روز اجرای جشنواره شهر من شهر پاک به همت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و با همکاری جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست

چهارشنبه 15 شهریور پارک قدس

 

 

 

اضافه کردن نظر