به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت ؛ در آخرین بخش از نهمین نشست کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت که صبح روز شنبه ی گذشته ۲۹مهر ماه ۹۶برگزار شد؛ علیرضا حاجی پور سند و برنامه ی راهبردی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت را به ریاست و اعضای این کمیسیون ارائه کرد.

فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا پس از دریافت کتابچه ی این سند راهبردی در پایان جلسه به حاضران گفت: به امید خدا در نشست آینده ی کمیسیون پس از مطالعه ی همه ی اعضای محترم در باره ی ماهیت و چگونگی اجرای برنامه های این سند گفت وگو و تبادل نظر خواهیم کرد.

   وی از رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به خاطر تدوین این سند و ارائه ی نقشه ی راه سازمان قدردانی و تشکر کرد و از علیرضا حاجی پور برای جلسه ی آینده ی کمیسیون دعوت نمود.

   رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت هم به خبرنگاران درباره ی این سند راهبردی توضیح داد: در کتابچه ی سند یاد شده شش برنامه ی کلیدی و محوری سازمان به ترتیب اجرایی خواهد شد.

   وی گفت: این سند شامل همه ی برنامه ها و استراتژیهای سازمان که بایستی برای آنها هزینه شود؛ می باشد.

   علیرضا حاجی پور این برنامه ها را شامل شش استراتژی " کاهش تولید و تفکیک زباله در مبدا"، "ارتقای کیفیت و پردازش میانی پسماندها در کارخانه ی کود آلی"، "ساخت نیروگاه زباله سوز"، "بهسازی و پوشش لندفیل سراوان و احداث جاده ی دسترسی به سلول بهداشتی"، "ساخت محل دفن مهندسی و بهداشتی" و در نهایت "احداث تصفیه خانه ی شیرابه های لندفیل سراوان" عنوان کرد.

  وی در پایان گفت: هدف از اتخاذ این استراتژیهای ششگانه در سند راهبردی سازمان؛ کاهش حداکثری میران دفن پسماندها، کاهش آلودگیها، کمک به بهبود اقتصاد شهری و جلب رضایت شهروندان است

 

اضافه کردن نظر