باستناد مجوز شماره488/1649 شورای سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت مورخ 93/4/23 در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز جمع آوری زباله خشک مناطق شهرداری ر شت به صورت حجمی برای مدت یک سال به بخش خصوصی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط  دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مزایده با واریز فیش بانکی به مبلغ 100/000 ریال به حساب جاری 0105549043001 نزد بانک ملی بنام سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از تاریخ درج آگهی نوبت دوم  در مورخ 93/06/01  تا پایان وقت اداری (ساعت 14) روز شنبه مورخ 93/06/08 جهت خرید اسناد مزایده  و تا پایان وقت اداری (ساعت 14) روز دوشنبه مورخ 93/6/17 جهت تحویل اسناد مزایده  به دبیرخانه سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت واقع در رشت میدان شهدای ذهاب ساختمان شهرداری مراجعه و یا با تلفن های 2241770 - 2242121  تماس حاصل نمایند. ضمناً در مورخ 93/06/18 روز سه شنبه ساعت 10 صبح پاکتهای پیشنهادی بازگشایی می گردد.

مرتضی شریفی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

 

اضافه کردن نظر