نگاه شهروندان به طرح تفکیک زباله‌ها از مبدا‌ را باید تغییر دهیم

رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با تاکید بر اینکه بدون‌ حمایت و پشتیبانی شهروندان طرح تفکیک از مبدا به نتیجه و ثمر نمی‌رسد گفت: متاسفانه الان بسیاری از شهروندان اعتماد و اعتقاد خود را نسبت به اجرای درست طرح تفکیک زباله‌ها از مبدا توسط شهرداری را از دست داده‌اند و ما دوباره باید با اجرای برنامه‌های هدفمند در جامعه اعتمادسازی کنیم و اطمینان آنها را جلب کنیم.
علی مقصودی تاکید کرد: این واقعیت موجود را ابتدا باید بپذیریم که درصد وسیعی از خانواده‌های شهری رشت اعتقادی به تحویل پسماندهای خشک خود به مجریان این طرح ندارند و سپس در جهت تغییر این نگاه و بهبود شرایط موجود برآییم.
وی ادامه داد: خیلی از شهروندان معتقدند باید این‌پسماندهای خشک را به کسی تحویل دهند که از آن درآمد کسب می‌کند و آنها می‌پرسند چرا باید در اجرای طرح تفکیک زباله‌ها از مبدا شهرداری مشارکت کنند؟
مقصودی ادامه داد: اینجا است که برای خانوارهای شهری باید شفاف گردد که درصد وسیعی از شرکتهای پیمانکار طرف قرارداد با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت کارگرانی دارند که از همین راه امرار معاش می‌کنند و از دیگر سو شرکتهای پیمانکار شناسنامه‌دار طرف قرارداد موظف هستند بسیاری از خدمات عمومی همچون فرهنگسازی برای اجرای درست تفکیک زباله‌ها را با تبلیغات محیطی، چاپ‌ تراکت و بروشور و …. انجام دهند و شهر رشت برازنده تردد زباله گردها و شبکه غیر رسمی سازمانده آنها نیست.

  نظرات