اعضای هیئت مدیره

این سازمان به عنوان اصلی ترین سازمان فعال در حوزه مدیریت پسماند استان گیلان می باشد که اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می است :

محمدباقر بشردانش ( رئیس هیئت مدیره )

علی مقصودی شقاقی ( رئیس سازمان )

سهیل نوری ( عضو هیئت مدیره )

  نظرات