پاکسازی زباله در حاشیه رودخانه زرجوب توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

پاکسازی زباله در حاشیه رودخانه زرجوب توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت.

ازکلیه شهروندان درخواست می گردد از رها سازی زباله ها درحاشیه رودخانه خود داری نمایند.

 

 

  نظرات