چارت سازمانی

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با توجه به ساختار و اساسنامه ی مصوب دارای چارت سازمانی با گردش کار دو سویه از ریاست به کارشناس و بالعکس می باشد.

 

 

  نظرات