آموزش مدیریت پسماند در دبستان دخترانه صنیعی تهرانی

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان دخترانه صنیعی تهرانی واقع در سرچشمه، خیابان شهید ایزد دوست رشت برگزار گردید.
در این برنامه بیش از ١٨٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.
  نظرات