جمع آوری پسماند منطقه دو در شیفت شب

جمع آوری پسماند منطقه دو در شیفت شب انجام شد.
پاکبانان شهرداری رشت در سه نوبت صبح، عصر و شب اقدام به تخلیه مخازن پسماند در سطح شهر می نمایند.
از کلیه شهروندان گرامی درخواست می گردد نسبت به قراردادن زباله های خود در مخازن تا ساعت ٩ شب اقدام نمایند تا در اسرع وقت نسبت به تخلیه مخازن و نظافت منطقه اقدام گردد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات