سخن مدیرعامل

تلاش برای دستیابی به شهری پاک و زیستی سالم برای شهروندان محترم رشتی ، صرفا یک رسالت و وظیفه سازمانی نبوده و امریست اخلاقی که خود را ملزم به آن میدانیم و نهایت تلاش را انجام می‌دهیم تا با مشارکت شهروندان به ایده آل ها در این حوزه برسیم از اینرو سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت کوشش خود را برای ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا، جمع آوری ضابطه مند پسماند خشک ، تنظیف شهر توسط پرسنل سخت کوش و شریف پاکبان و ایجاد زیر ساخت های مدیریت پسماند شهر در کنار حمایت های اعضای محترم شورای اسلامی شهر به عنوان منتخبین مردم و شهردار محترم و مقامات استانی و کشوری معطوف داشته است.

علی مقصودی شقاقی

رییس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

  نظرات