شستشوی مکانیزه معابر و تنظیف خیابان ها

شستشوی مکانیزه معابر و تنظیف خیابان ها در سطح مناطق پنجگانه شهر رشت
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ معابر و خیابان ها در سطح مناطق پنجگانه شهر رشت نظافت می گردد.حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر افزود : با استفاده از ناوگان مکانیزه شرکت های پیمانکار سازمان بطور منظم شستشوی خیابان ها و معابر انجام می شود.
محسنی تنظیف شهر را از تکالیف قانونی سازمان برشمرد و افزود : در این راستا همکاری خوبی توسط مدیران مناطق صورت می پذیرد و امیدواریم شهری پاک و در شان مردم با فرهنگ رشت داشته باشیم.

  نظرات