آموزش مدیریت پسماند وتفکیک از مبدا در دبستان مسافر کوچولو

آموزش مدیریت پسماند وتفکیک از مبدا در دبستان مسافر کوچولو

آموزش مدیریت پسماند وتفکیک از مبدا در دبستان مسافر کوچولو واقع در مسکن مهر رشت  شیفت دختران برگزار گردید. وتعداد ۱۵۰ دانش آموز این دبستان از طریق نمایش عروسکی، نقالی،شعر خوانی،توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

  نظرات