بازدید از محل پردازش و دفن و سیستم پیرولیز  شهرداری کرج در مرکز حلقه دره

بازدید از محل پردازش و دفن و سیستم پیرولیز  شهرداری کرج در مرکز حلقه دره
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ علی مقصودی ریاست سازمان و سجاد حسینی عضو هیات مدیره سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از محل پردازش و دفن و سیستم پیرولیز  شهرداری کرج در مرکز حلقه دره بازدید نموده و با پیمانکاران مربوطه نیز مذاکراتی بعمل آمد.
  نظرات