آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان مهدی پور واقع در خیابان باهنر

 آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان مهدی پورواقع در خیابان باهنر برگزار گردید.
در این برنامه بیش از ٨٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.
  نظرات