پاکسازی و تنظیف محیط در آرامستان تازه آباد

پاکسازی و تنظیف محیط در آرامستان تازه آباد توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به انجام رسید.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام خبر فوق گفت : طی برنامه ریزی بعمل آمده، پاکسازی و تنظیف محیط در آرامستان تازه آباد توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت صورت پذیرفته و مقرر گردیده تا پایان سال بصورت مستمر این امر ادامه یابد.
  نظرات