جلسه با نمایندگان شهرسازی مناطق پنجگانه شهرداری رشت برگزار شد

جلسه با نمایندگان شهرسازی مناطق پنجگانه شهرداری رشت برگزار شد
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ جلسه ای با حضور ریاست و تعدادی از کارکنان سازمان با نمایندگان شهرسازی مناطق پنجگانه شهرداری رشت در محل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری برگزار و در راستای برنامه ریزی قرارداد تنظیف و رفت و روب شهر رشت برای سال ۱۴۰۳ گفتگو شد.
حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اشاره به اینکه می بایست قرارداد سال آینده رفت و روب بر اساس فهرست بها تنظیم شود گفت: بر پایه تصمیم جلسه شورای معاونین مقرر شد از هر منطقه یک کارشناس شهرسازی به صورت ویژه اطلاعات مورد نیاز را احصا و در اختیار سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت جهت تنظیم قرارداد قرار دهد که در این جلسه ساز و کار ارائه اطلاعات مورد نیاز بحث و بررسی شد.
  نظرات