پاکسازی،کفتراشی ،هرس علفهای هرز،شستشوی تابلوها و مخازن سطح محدوده منطقه سه انجام شد

پاکسازی،کفتراشی ،هرس علفهای هرز،شستشوی تابلوها ومخازن سطح محدوده منطقه سه انجام شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام خبر فوق گفت : طی برنامه ریزی بعمل آمده، پاکسازی،کفتراشی ،هرس علفهای هرز،شستشوی تابلوها و مخازن سطح محدوده منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت صورت پذیرفته و مقرر گردیده تا پایان سال بصورت مستمر این امر ادامه یابد.
  نظرات