تنظیف معابر و جمع آوری پسماند در شیفت عصر  

تنظیف معابر و جمع آوری پسماند در شیفت عصر توسط نیروهای رفت و روب سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات