پاکسازی و تنظیف معابر در بلوار آیت الله ضیابری توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

گزارش تصویری از پاکسازی و تنظیف معابر در بلوار آیت الله ضیابری توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

 

  نظرات