آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان ١٢ بهمن

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان ١٢ بهمن واقع در خیابان امام خمینی (ره)، انتهاى منطقه آب و برق،کوچه عاشوری رشت برگزار گردید.
در این برنامه بیش از ۴٠٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.
  نظرات