رفت و روب معابر و تنظیف خیابان در هوایی بارانی

رفت و روب معابر و تنظیف خیابان در هوایی بارانی توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
برای داشتن شهری پاک و کاهش زحمات نیروهای خدوم مدیریت پسماند از رهاسازی زباله در معابر عمومی خودداری نماییم.
  نظرات