جلسه بررسی فرآیند صورت وضعیت در سامانه جرائم برگزار شد

جلسه بررسی فرآیند صورت وضعیت در سامانه جرائم برگزار شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، با حضور ریاست سازمان و مدیران سازمان فناوری اطلاعات شهرداری رشت و تیم کارشناسی سازمان مدیریت پسماند
جلسه هم اندیشی و تشریح نرم افزار صورتجلسات روزانه و ماهانه قرارداد رفت و روب پسماندها بصورت الکترونیک  و مباحث کارشناسی در این زمینه بررسی گردید.
  نظرات