جلسه هماهنگی بافرماندهی یگان ویژه استان گیلان جهت برگزاری همایش پاکیاران

جلسه هماهنگی جهت برگزاری همایش پاکیاران و تفکیک از مبدا فرماندهی یگان ویژه استان گیلان در دفتر سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ این سازمان در نظر دارد تا با مشارکت فرماندهی یگان ویژه استان گیلان همایشی را جهت ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا و بازیافت برای خانواده یگان ویژه استان گیلان برگزار نماید که در این جلسه و با حضور ریاست سازمان و کارشناسان مربوطه و جانشین فرماندهی یگان ویژه استان گیلان نسبت به تمهیدات همایش و روش های اجرایی گفتگو شد.
سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با استقبال از کیله نهاد ها و دستگاه ها آمادگی دارد تا نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه تفکیک از مبدا اقدام نماید.
  نظرات