شیوه  های استحصال گاز متان و ایجاد نیروگاه بیوگاز از دفنگاه سراوان بررسی شد

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت‌‌‌‌؛ جلسه ای با حضور علی مقصودی ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، سجاد حسینی عضو هیات مدیره، محمود بهرامخواه معاون پردازش و دفع و مرتضی شریفی کارشناس مدیریت پسماند سازمان با یکی از شرکت های متخصص در زمینه ایجاد نیروگاه بیوگاز در روز چهارشنبه ٢۵ مرداد ١۴٠٢ برگزار و شیوه های استحصال گاز متان و ایجاد نیروگاه بیوگاز مورد واکاوی و بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است بیوگاز یا گاز زیستی  شامل متان و کربن دی اکسید بوده که از تجزیه مواد آلی و زیست توده ها به کمک میکروارگانیسم‌ها و باکتری‌ها به دست می آید و یکی از منابع تولید انرژی پایدار و دوستدار طبیعت محسوب می شود.

 

  نظرات