بررسی برنامه های اجرایی سازمان با حضور دکتر سید شمس شفیعی

عضو شورای اسلامی شهر رشت با حضور در سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در خصوص برنامه های اجرایی این سازمان گفتگو نمود.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ صبح یکشنبه ١٢ شهریورماه ١۴٠٢، دکتر سید شمس شفیعی عضو شورای اسلامی شهر رشت و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این شورا با علی مقصودی ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت گفتگو نمود.

در این دیدار با تشریح برنامه های عملیاتی سازمان در خصوص شرح وظایف و ماموریت ها، در زمینه شیوه های اجرایی بررسی و تبادل نظر صورت پذیرفت.

 

  نظرات