نصب بنرهای اطلاع رسانی جهت تفکیک از مبدا پسماند خشک و جمع آوری پسماند تر راس ساعت ٩ شب در سطح مناطق شهر رشت

  نظرات