شستشوی پیاده راه و معابر

شستشوی پیاده راه و معابر، پاکسازی جوی آب و نظافت مخازن زباله توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

  نظرات