جمع آوری و پاکسازی پسماند در بلوار شهید مدرس در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری و پاکسازی پسماند در بلوار شهید مدرس توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه سه به انجام رسید.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت.
  نظرات