جمع آوری پسماند و پاکسازی رودخانه زرجوب در خیابان شهاب منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند و پاکسازی رودخانه زرجوب در خیابان شهاب منطقه دو توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به انجام رسید.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد از رهاسازی پسماند در حاشیه رودخانه های شهر و معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت.
  نظرات