آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان پسرانه آفرینش

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان پسرانه آفرینش، واقع در خیابان سعدی رشت برگزار گردید.
در این برنامه بیش از ١٠٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و تصاویر مرتبط توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.
به دانش آموزان منتخب که سوالات پاسخ های درستی دادند کتاب بازیافت، کلاه پاکیار و مداد رنگی به عنوان جایزه اهدا گردید.
  نظرات